ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1 - Identificatie Verkoper en hoedanigheid consument

De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is Bioradix labs bvba, met maatschappelijke zetel te Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0643.723.177 en bankrekeningnummer BE92363171057823

De “Klant” die van de webshop van Bioradix gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de website http://bioradix.be (hierna: de “Website”) uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik. Indien u producten van Bioradix wenst aan te kopen als handelaar of voor handels- of beroepsdoeleinden, is het niet toegelaten gebruik te maken van de webshop van Verkoper, maar dient u zich te richten tot de verkoopsafdeling van Bioradix die u via info@bioradix.be kunt bereiken. De Klant verklaart tevens 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Verkoper op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Verkoper aan consumenten via de Website.

Verkoper verbindt er zich enkel toe om online te verkopen ten aanzien van klanten die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van België, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de verkoop. Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen veranderen conform artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt u geacht voorafgaand aan elke verkoop na te gaan welke Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.

Artikel 4 - Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.

De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 5 - Totstandkoming koop

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.

Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

- bij vaststelling van een foutief aanbod;

- bij een leveringsadres buiten de Benelux;

- bij overmacht.

Artikel 6 - Levering

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de Klant.

6 .1 – Algemeen + Tarieven

Voor de levering van de online bestellingen koos Bioradix GLS als partner.

De Verkoper doet al het mogelijk om na ontvangst van de bestelling de producten op een correcte manier af te leveren op het door de Koper opgegeven adres. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een bereikbaar adres in de Benelux, en niet in een postbus.

De verzendingskost bedraagt standaard € 4,00 voor België, Nederland en Luxemburg, ongeacht het gewicht van de zending.

Aangezien de zendingen waarden bevatten, moeten ze altijd voorzien zijn van een streepjescode.  Het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert. Na ontvangst is de Koper verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product.

De Verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling ( bedrag gelijk aan of hoger dan € 250), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering...) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen...).

6.2 - Leveringstermijnen

Elke bestelling vóór 15 uur (op werkdagen) en online betaald, wordt de dag zelf behandeld en verstuurd.  Uw bestelling kan dus de volgende werkdag op het door de Koper vermelde leveringsadres bezorgd worden.  

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van Bioradix (waarvan de gegevens in artikel 7 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de Koper overeenkomstig artikel 6 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om de Verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.

Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering. 

Het transport van de bestelde goederen gebeurt geheel op risico van de Klant. Het risico van de goederen gaat over op het ogenblik van betaling ervan door de Klant. Beschadiging of verlies tijdens het transport is ten laste van de Klant.

De Verkoper besteedt veel zorg aan het inpakken van de producten, maar kan niet vermijden dat koeken en/of andere producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd geraken. De Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 - Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee maanden worden gemeld aan de Verkoper, op straffe van verval van elk recht. Bij eventuele vragen of klachten in verband met de gelijkvormigheid van de geleverde producten, kan de Koper terecht bij:

Bioradix Labs. BVBA

Thonetlaan 110
2050 Antwerpen

Tel.: + 078/15.50.09
E-mail: 
info@bioradix.be 
Website: 
http://bioradix.be

Artikel 8 – Garantie

Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie.

De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.

Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de voorgaande paragraaf.

De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de voormelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Verkoper. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Het herroepingsrecht van de Klant wordt uitgesloten, na voorafgaande mededeling hiervan aan de Klant, voor i) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben en ii) voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Voor de herroeping kan de Klant een beroep doen op het modelformulier inzake herroeping en de bijhorende modelinstructies, die als bijlage bij deze voorwaarden zijn toegevoegd.

Artikel 10 - Privacy

Bij het invullen van de gegevens van de Klant via de Website, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden overgemaakt. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper, m.i.v. facturatie en levering van door de Klant gekochte producten.

De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Klant te informeren over de Verkoper en zijn producten en diensten. Indien de Klant dit niet wenst, kan deze dit schriftelijk aan de Verkoper meedelen. Op schriftelijk verzoek zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.

De Klant heeft een recht van mededeling en verbetering van de gegevens die hem of haar betreffen. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met de Verkoper op het adres zoals vermeld in de contactinformatie in artikel 11, met staving van de identiteit.

Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien de Klant bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop de Verkoper de persoonsgegevens verwerkt, kan deze eveneens dit register raadplegen.

De Klant is zelf aansprakelijk voor het beheer van zijn login en paswoord dat strikt verbonden is aan diens persoon. De Klant vrijwaart Verkoper voor eventuele schade als gevolg van misbruik van een login en paswoord.

Artikel 11 – Contactinformatie

U kunt zich richten tot Bioradix labs bvba,Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen of via e-mail op info@bioradix.be.

Artikel 12 - Wijziging voorwaarden

Huidige Voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging van deze voorwaarden zoals gepubliceerd op de website, houdt een aanvaarding in door de Klant van de nieuwe voorwaarden. U doet er dus goed aan om deze Voorwaarden regelmatig te consulteren.

De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd worden door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt voorafgaandelijk aan de aankoop door de Klant.

Artikel 13 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendrapporten) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

De Klant maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant als gevolg van de verspreiding van een virus via de webshop.

De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Verkoper verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Verkoper waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 15 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper gevestigd is, bevoegd.